ضخامت لوله مانیسمان رده 40

جدول ضخامت لوله مانیسمان رده 40

جدول ضخامت لوله مانیسمان رده 40 ، انواع لوله مانیسمان رده 40 با ضخامت و اندازه ، بهترین ضخامت لوله مانیسمان برای مصارف آتش نشانی چیست؟ مصارف صنعتی لوله مانیسمان رده 40

لوله مانیمان رده 40 کربنی استاندارد ANSI امریکا وزن بر اساس کیلوگرم بر متر محاسبه میشود که به
 توسط ان در اندازه های لوله مانیسمان رده 40 در طول 6و 2 متری محاسبه میشود.[جدول ضخامت ووزن لوله مانیسمان لوله
 مانیسمان رده 40.
ضخامت لوله مانیسان رده 40 سایز 1/2 اینچ .2.20 میلی متر وذن هر متر 0.62 کیلوگرم وذن هر شاخه لوله مانیسمان رده
 20 3/72کیلوگرم
قیمت لوله مانیسمان رده 20 لطفا تماس حاصل نمایید.
ضخامت لوله 3/8 اینچ رده 40 2/30 میلیمتر وذن هر متر لوله 0/84 کیلوگدم وزن هر شاخه لوله 3/8 اینچ 5/04 کیلوگدم
ضخامت لوله مانیسمان رده 40 سایز 1/2 اینچ 2/80 میلی متر و وزن هر شاخه 7/68 کیلوگرم
ضخامت لوله رده 40 سایز 3/4 اینچ /90 میلی متر و وزن هر شاخه 10/2 کیلو گرم
ضخامت لوله مانیسمان رده 40 سایز 1اینچ 3/40 میلیمتر و وزن هر شاخه 15/06 کیلوگدم
ضخامت لوله مانیسمان رده 40 سایز 1.1/4 اینچ 3/60 میلیمتر و وذن هرشاخه 20/58 کیلو گرم
ضخامت لوله مانیسمان رده 40 سایز 1.1/2 اینچ 3/70 میلیمتر و وذن هر شاخه 24/42 کیلوگرم
ضخانت لوله مانیسمان رده 40 سایز 2اینچ 3/90 میلیمتر و وزن هر شاخه لوله 32/52کیلوگرم
ضخامت لوله مانیسمان رده 40 سایز 2.1/2 اینچ 5/20 میلیمتر و وزن هر شاخه 52/14 کیلوگرم
ضخامت لوله مانیسان رده 40 سایز 3اینچ 5/50 میلیمتر و وزن هرشاخه لوله 67/86 کیلوگرم
ضخامت لوله مانیسمان رده 40 سایز 3.1/2 اینچ 5/70 میلیمتر و وذن لوله 80/88 کیلوگرم
ضخامت لوله مانیسمان رده 40 اینچسایز 4اینچ 6 میلیمتر و وذن نر اخه 96/12 کیلوگرم
ضخامت لوله مانیسمان رده 40 سایز 5اینچ 6/60 میلی متر و وزن هر شاخه 131/52 کیلوگرم
ضخامت لوله مانیسمان رده 40 سایز 6 اینچ 7/10 میلیمتر و وزن هر شاخه 169/32کیلوگر
م
ضخامت لوله مانیسمان رده 40 سایز 8اینچ 8/20میلیمتر و وزن هر شاخه 255/84کیلوگر
م
ضخامت لولهمانیسمان رده 40 سایز 10 اینچ 9/30 میلیمتر و وزن هر شاخه 362/94کیلوگرم
ضخامت لوله مانیسمان رده 40 سایز 12اینچ 10/30 میلیمتر و وزن هرشاخه 477/84کیلو گرم
قیمت لوله مانیسمان رده40 لحظه ای میباشد لطفا تماس بگیرد
ضخامت لوله مانیسمان رده 40 سایز 14 این 11/10 میلیمتر و وزن هر شاخه 565/74 کیلوگرم
خامت لوله مانیسمان رده 40 سایز 16 اینچ 12/70 میلیمتر و وزن هر شاخه 739/78 کیلو گرم
ضخامت لوله مانیسمان رده 40 سایز 18 اینچ 14/30 میلیمتر .و وزن هر شاخه 936/96 کیلوگرم
جدول ضخامت لوله مانیسمان رده 40
4.4/5 - (28 امتیاز)